Nabízím vypracování akustických studií či posudků, výpočty a konzultace v oboru stavební akustiky.  Studie mohou být v případě potřeby autorizovány. 

Stavební akustika:

Vzduchová neprůzvučnost

 • výpočet vážené vzduchové neprůzvučnosti dělících konstrukcí
 • stanovení požadavků na dělící konstrukce, dle ČSN 73 0532 (12/2020)
 • posouzení dělících konstrukcí
 • návrhy nových, úpravy stávajících konstrukcí

Kročejová neprůzvučnost

 • výpočet normalizovaných hladin kročejového hluku
 • stanovení požadavků na dělící konstrukce, dle ČSN 73 0532 (12/2020)
 • posouzení dělících konstrukcí
 • návrhy úprav konstrukcí

Prostorová akustika

 • výpočet doby dozvuku ve vnitřním prostoru (učebny, tělocvičny, přednáškové sály, zasedací místnosti) 
 • stanovení požadavků na dobu dozvuku, dle ČSN 73 0525;  ČSN 73 0527
 • posouzení stávajícího či navrhovaného stavu 
 • návrh vhodných úprav povrchů pro dosažení optimálních hodnot doby dozvuku v řešených prostorách

Stacionární zdroje hluku:

 • výpočet hluku z provozu stacionárních zdrojů (tepelná čerpadla, VZT, trafostanice) ve venkovním i vnitřním prostředí
 • stanovení požadavků a limitů dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dále dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které bylo upraveno nařízením vlády č. 217/2016 Sb.
 • posouzení provozu zdrojů hluku v území (nejbližší chráněný venkovní prostor a nejbližší chráněný venkovní prostor staveb)
 • výpočet  je proveden v programu Hluk+ 
 • návrh protihlukových opatření - kryty, clony

Rodinné domy, bytové domy, byty

 • výpočet vlivu nových zdrojů hluku z řešeného projektu na okolí
 • výpočet vlivu nových i stávajících zdrojů hluku na vlastní objekt

Provozovny (autoservis, truhlářská dílna, kovodílna)

 • výpočet vlivu provozu navrhované stavby na okolí

Hluk ze stavební činnosti:

 • posouzení a vyhodnocení hluku ze stavební činnosti pro jednotlivé fáze výstavby dle dodaného plánu organizace výstavby (POV)
 • stanovení požadavků a limitů dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dále dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které bylo upraveno nařízením vlády č. 217/2016 Sb.
 • uvedení doporučení pro samotné provádění stavby za účelem minimalizovat vliv hluku ze stavební činnosti na okolí

Hluk z dopravy:

 • výpočet vlivu stavby (nové vnesené obslužné dopravy) na okolí
 • výpočet vlivu stávající i nové obslužné dopravy na vlastní objekt
 • stanovení požadavků a limitů dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dále dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které bylo upraveno nařízením vlády č. 217/2016 Sb.
 • návrh neprůzvučnosti fasády a výplňových otvorů 

Světelně-technické studie:

Studie denního osvětlení

 • výpočet denního osvětlení v obytných místnostech bytů, učebnách škol a školek, kanceláří
 • výpočet vlivu nových objektů na stávající zástavbu

Studie proslunění a oslunění

 • výpočet a posouzení proslunění obytných místností bytů
 • výpočet a posouzení oslunění fasád objektů
 • výpočet vlivu nových objektů na stávající zástavbu

Konzultace:

Neváhejte se na mě obrátit přes e-mail akustika@martinondracek.com nebo telefon +420734460042. V případě komplikovanějšího problému mi, prosím zašlete předem na e-mail podklady a stručný popis situace.